Josemaría Escrivá Obras
• 奉獻
章節 1 豐盛的平凡生活
   > 號碼 6
   > 號碼 21
   > 號碼 22
章節 2 自由 —— 天主恩賜的禮物
   > 號碼 28
   > 號碼 29
   > 號碼 30
   > 號碼 31
   > 號碼 35
   > 號碼 38
章節 3 時間就是寶藏
   > 號碼 46
   > 號碼 47
章節 5 人性美德
   > 號碼 80
章節 8 步武基督
   > 號碼 140
章節 10 對主對人都開放
   > 號碼 172
   > 號碼 173
章節 11 因為他們要看見天主
   > 號碼 183
   > 號碼 184
   > 號碼 187
   > 號碼 188
   > 號碼 189
章節 12 信仰生活
   > 號碼 195
   > 號碼 196
章節 13 基督徒的希望
   > 號碼 211
   > 號碼 220
章節 18 朝向成聖
   > 號碼 300