Josemaría Escrivá Obras
• 哥羅森書
章節 3 婚姻︰基督徒的召喚
   III , 15 > 號碼 22
   III , 12 > 號碼 30
章節 4 我主的彰顯
   III , 25 > 號碼 33
章節 6 天主子女的皈依
   I , 19-20 > 號碼 65
章節 11 基督臨在於基督徒內
   II , 9 > 號碼 109
   I , 19-20 > 號碼 112
章節 12 吾主的升天
   I , 24 > 號碼 120
章節 13 偉大的陌生者
   I , 24 > 號碼 129
章節 15 基督聖體聖血節
   III , 14 > 號碼 157
章節 16 在基督聖心內尋求和平
   II , 9 > 號碼 163
章節 18 基督君王
   I , 11 > 號碼 180
   I , 19-20 > 號碼 183