Josemaría Escrivá Obras
• 厄弗所書
章節 1 基督徒的召叫
   I , 4-10 > 號碼 1
章節 3 婚姻︰基督徒的召喚
   V , 32 > 號碼 23
章節 4 我主的彰顯
   VI , 9 > 號碼 33
章節 5 聖若瑟的工作坊
   IV , 28 > 號碼 48
章節 6 天主子女的皈依
   V , 8-10 > 號碼 58
   I , 4-10 > 號碼 65
章節 8 內修的鬥爭
   II , 14 > 號碼 73
   V , 32 > 號碼 78
章節 11 基督臨在於基督徒內
   I , 4-10 > 號碼 105
章節 14 通過瑪利亞,奔向耶穌
   II , 19 > 號碼 139
章節 15 基督聖體聖血節
   II , 14 > 號碼 157
   I , 4-10 > 號碼 160
章節 16 在基督聖心內尋求和平
   III , 17-19 > 號碼 163
章節 18 基督君王
   I , 4-10 > 號碼 183