Josemaría Escrivá Obras
 
 
 
 
 
 
  道路 > 天主的光榮 > 號碼 786
786

不要讓任何眷戀把你束縛在世上,除非是為了那最神聖的願望。將光榮歸於基督,並藉著祂,偕同祂,在祂內,將光榮歸於聖父及聖神。

[列印]
 
[發送]
 
[下載成文檔]
 
[儲存]
 
翻譯成:
前一頁 看章節 下一頁