Josemaría Escrivá Obras
 
 
 
 
 
 
  道路 > 良心省察 > 號碼 241
241

藉著特別省察,你該直接去修養某一特定的德行;或者去根除掌控着你的那個缺點。

[列印]
 
[發送]
 
[下載成文檔]
 
[儲存]
 
翻譯成:
前一頁 看章節 下一頁